Jan Tana Europe

Všeobecné obchodní podmínky

1. Všeobecná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují smluvní vztah mezi prodávajícím, který provozuje e-shop na internetové adrese book.jantana.eu, na straně jedné (dále jen „JAN TANA EUROPE“) a spotřebitelem, jako kupujícím na straně druhé (dále jen „kupující“).

Prodávajícím a provozovatelem je:
společnost: JAN TANA EUROPE, s.r.o.
IČ: 087 21 483, DIČ: CZ08721483
Se sídlem: Žitná 253, 250 66 Zdiby, Česká republika
zapsaná u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 323977
Kontaktní údaje:
telefon: +420777003333
e-mail: info@jantana.eu

2. Kupující

Kupujícím se rozumí fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s JAN TANA EUROPE nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

3. Právní vztahy

Právní vztahy mezi JAN TANA EUROPE a kupujícím, které nejsou výslovně upraveny v těchto Všeobecných obchodních podmínkách ani ve smlouvě uzavřené mezi JAN TANA EUROPE a kupujícím, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně zákonem č. 634/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

4. Závazná objednávka

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Všeobecné obchodní podmínky pro dodávku služeb vyhlášené společností JAN TANA EUROPE. Vztahy mezi kupujícím a JAN TANA EUROPE se řídí těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

Závazné objednávky mohou kupující činit kdykoliv (nonstop) prostřednictvím internetu za pomoci objednávkového formuláře. Předmětem smlouvy jsou pouze služby uvedené v objednávce (kupní smlouvě). Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných povinných údajů uvedených v objednávkovém formuláři ze strany kupujícího. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká uhrazením služby či části služby kupujícím. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky společností JAN TANA EUROPE.

5. Potvrzení objednávky

Objednávka je přijata zasláním potvrzení na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce, popřípadě telefonickým kontaktem.

6. Zrušení objednávky

Každou objednávku může kupující do 8 hodin od okamžiku jejího učinění zrušit e-mailem, a to bez udání důvodu. Stačí uvést jméno, e-mail a popis objednané služby.

7. Použití komunikačních prostředků na dálku

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavření kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, telefonní hovory, atd.) si hradí kupující sám.

8. Kupní smlouva

Kupní smlouva je uzavírána v českém nebo anglickém jazyce a je společností JAN TANA EUROPE archivována za účelem jejího řádného plnění a není přístupná třetím stranám.

9. Ceny

Ceny služeb v e-shopu jsou uvedeny v českých korunách (CZK) nebo eurech (EUR), jsou aktuální a jsou uvedeny v konečné výši včetně případné DPH.

10. Platební podmínky

Cenu služeb a případné související náklady spojené se službami dle kupní smlouvy může kupující uhradit společnosti JAN TANA EUROPE jedním z následujících způsobů:
a) bezhotovostně převodem na účet JAN TANA EUROPE
b) bezhotovostně platební kartou

11. Splatnost a zrušení objednávky

V případě bezhotovostní platby převodem na účet JAN TANA EUROPE je kupní cena splatná v termínu stanoveném společností JAN TANA EUROPE.

V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet JAN TANA EUROPE.

JAN TANA EUROPE si vyhrazuje právo objednávku zrušit v případě, že k tomu bude mít důvod. Pokud tato výjimečná situace nastane, bude zákazník, jež s službu u JAN TANA EUROPE objednal, kontaktován a bude o této skutečnosti informován.

12. Odstoupení od smlouvy

Kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu, a to do 14 dnů od objednání služby. Odstoupení od kupní smlouvy musí být společnosti JAN TANA EUROPE odesláno v této lhůtě prostřednictvím emailu nebo písemně na adresu JAN TANA EUROPE.

V případě odstoupení od smlouvy vrátí JAN TANA EUROPE peněžní prostředky za objednané služby přijaté od kupujícího ve výši 100%, pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy nejpozději do 21 dnů před objednaným termínem plnění služby.

V případě odstoupení od smlouvy kratším než 21 dní před termínem, na kdy byla služba objednána, vrátí JAN TANA EUROPE 40% peněžních prostředků přijatých od kupujícího.

V případě odstoupení od smlouvy kratším než 3 dní před termínem, na kdy byla služba objednána, vrátí JAN TANA EUROPE 0 (nula) peněžních prostředků přijatých od kupujícího.

Případné vrácení peněžních prostředků či jejich části společnost JAN TANA EUROPE provede stejným způsobem, jakým je od kupujícího přijala, pokud se s kupujícím výslovně nedomluví na jiném způsobu.

13. Reklamace

Případné reklamace budou společností JAN TANA EUROPE vyřízeny v souladu s platným právním řádem České republiky. Případné vady je kupující povinen hlásit společnosti JAN TANA EUROPE neprodleně. Případné reklamace budou společností JAN TANA EUROPE řešeny v místě poskytnutí objednané služby.

14. Řešení sporů

V případě, že dojde mezi JAN TANA EUROPE a kupujícím ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:
Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz
Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Případné řešení sporů soudní cestou, nebude-li dosaženo vyřešení sporu mimosoudní cestou, bude řešeno před soudy České republiky v souladu s právním řádem České republiky.

15. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována legislativou o ochraně osobních údajů.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, soutěžní kategorie. (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů společností JAN TANA EUROPE, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat JAN TANA EUROPE o změně ve svých osobních údajích.

Zpracováním osobních údajů kupujícího může JAN TANA EUROPE pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě společností A1 SOLUTION, s.r.o., IČ 27643271, se sídlem Macharova 349/14, Mělník, Česká republika a osob či subjektů poskytujících kupujícímu objednané a související služby nebudou osobní údaje společností JAN TANA EUROPE bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu ke společnosti JAN TANA EUROPE odvolat písemným oznámením doručeným na adresu společnosti JAN TANA EUROPE.

Tyto Obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 9. 2020